GTC

Přečtěte si prosím pozorně naše Všeobecné obchodní podmínky, protože zadáním objednávky přijímáte podmínky popsané v tomto dokumentu!

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se používání našeho internetového obchodu, procesu nákupu, našich produktů nebo našich obchodních podmínek, můžete nás kontaktovat pomocí níže uvedených kontaktních údajů:

Údaje o prodávajícím:

 • Název společnosti: Co-Branding Hungary Kft.
 • Sídlo: 2083 Solymár Mező utca 1.
 • Poštovní adresa: 2040 Budaörs Kamaraerdei út 11.
 • Daňové číslo: 25703456-2-13
 • Číslo bankovního účtu: 11600006-00000000-93588395
 • Registrační číslo společnosti: 13-09-190742
 • Název registrujícího orgánu: Registrační soud okresu Pest
 • Jméno zástupce: Balázs Zalán
 • Adresa webových stránek: www.infrapanel-futes.hu
 • E-mailová adresa: info@infrapanel-futes.hu
 • Číslo mobilního telefonu: +36 20 / 515 4252

Podrobnosti o poskytovateli hostingu:

 • Název společnosti: Dotroll Ltd.
 • Sídlo: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Webové stránky: www.dotroll.com

Koncepty:

Strany: Prodávající a spotřebitel/podnikatel společně

Spotřebitelé: fyzické osoby starší 18 let, které jednají mimo rámec své hospodářské činnosti nebo povolání.

Spotřebitelská smlouva: smlouvu, jejíž smluvní stranou je spotřebitel

Goodwill: v případě spotřebitelské smlouvy podle občanského zákoníku.

 • záruka nad rámec zákonné povinnosti nebo záruka dobrovolně poskytnutá za řádné plnění smlouvy.
 • povinné ručení na základě zákona

Smlouva: Uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem/firmou prostřednictvím internetového obchodu a e-mailu.

Smlouva mezi vzdálenými stranami: smlouva o koupi výrobku nebo poskytnutí služby, která se uzavírá bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran za použití prostředků komunikace na dálku v rámci systému prodeje na dálku.

Prostředek komunikace mezi vzdálenými stranami: prostředek pro učinění smluvního prohlášení v nepřítomnosti stran, např. zařízení pro přístup k internetu, formulář, katalog, telefon.

Výrobek: obchodovatelné zboží na skladě našeho internetového obchodu, které je určeno k prodeji, k dispozici k držení, je předmětem smlouvy.

Podnikání: osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo povolání.

Webový obchod: náš internetový obchod, prostřednictvím kterého je smlouva uzavřena.

Příslušné právní předpisy:

 • Zákon CLV z roku 2007 o ochraně spotřebitele
 • Zákon LXXVI z roku 2006 o autorském právu
 • Zákon CVIII z roku 2007 o některých aspektech služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti
 • Vládní nařízení 151/2003 (IX.22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby
 • Zákon CXII z roku 2007 o právu na informační sebeurčení a svobodě informací
 • Zákon V z roku 2007 o občanském zákoníku
 • 19/2014 (IV.29.) Vyhláška NGM o procesních pravidlech pro vyřizování reklamací záruky a záručního plnění u zboží prodávaného na základě smlouvy mezi spotřebitelem a podnikem
 • Vládní nařízení 45/2014 (II.26.) o podrobných pravidlech smluv mezi spotřebiteli a podniky
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 95/46/ES, tj. obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. 2. 2018 o boji proti neoprávněným územním omezením obsahu a jiným formám diskriminace na základě státní příslušnosti, bydliště/sídla spotřebitele na vnitřním trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES.

 

Rozsah působnosti a přijetí všeobecných obchodních podmínek:

Obsah uzavírané smlouvy se kromě platných právních předpisů řídí také Všeobecnými obchodními podmínkami. Ty shrnují práva a povinnosti spotřebitele a prodávajícího, podmínky uzavření smlouvy, platební a dodací podmínky, lhůty, pravidla odpovědnosti a podmínky pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

Podáním objednávky přijímáte naše všeobecné obchodní podmínky, které budou součástí uzavírané smlouvy.

Jazyk a forma smlouvy:

Jazykem smlouvy je maďarština.

Smlouva je uzavřena odesláním objednávky a přijetím těchto všeobecných obchodních podmínek.

Ceny:

Ceny jsou uvedeny v HUF. Naše ceny jsou hrubé a zahrnují DPH. Vyhrazujeme si právo na změnu cen.

Stížnosti a náprava:

Spotřebitel nám může zaslat jakoukoli stížnost týkající se výrobku nebo naší činnosti prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

 • Poštovní adresa: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11.
 • E-mailová adresa: info@infrapanel-futes.hu
 • Telefonní číslo: +36 20 / 317 8900

Spotřebitel stížnost můžete v první řadě podat písemně, v některých případech i ústně.. Stížnost se může týkat jednání, práce nebo opomenutí osoby jednající jménem prodávajícího, které přímo souvisí s uváděním výrobku na trh nebo jeho prodejem.

Vaše ústní stížnost bude neprodleně prošetřena a co nejdříve vyřešena.. Pokud spotřebitel s vyřízením stížnosti nesouhlasí nebo pokud není možné stížnost bezodkladně prošetřit, sepíšeme o stížnosti a našem stanovisku k ní záznam, jehož kopii zašleme spotřebiteli. Na vaši písemnou stížnost odpovíme písemně do 30 dnů od jejího obdržení..

Záznam o stížnosti by měl obsahovat následující údaje:

 • Místo, způsob a čas podání stížnosti
 • Jméno, adresa a kontaktní údaje spotřebitele
 • Podrobný popis stížnosti spotřebitele a seznam dokumentů, záznamů a důkazů.
 • Vyjádření prodávajícího k jeho stanovisku ke stížnosti spotřebitele, pokud ji lze rychle prošetřit.
 • místo a čas pořízení zápisu
 • Jedinečné identifikační číslo stížnosti

Prodávající uchovává záznam o stížnosti a kopii odpovědi po dobu 5 let a na požádání jej předloží kontrolnímu orgánu.

V případě zamítnutí stížnosti prodávající písemně informuje spotřebitele o tom, kterému orgánu nebo smírčímu orgánu může stížnost postoupit. Informace musí obsahovat sídlo, korespondenční adresu, kontaktní údaje (internetové stránky, e-mail, telefonní číslo) příslušného orgánu a smírčího orgánu v místě bydliště/sídla Spotřebitele, jakož i stanovisko Prodávajícího k využití smírčího orgánu pro řešení sporu Spotřebitele.

V případě, že se spor mezi prodávajícím a spotřebitelem nepodaří vyřešit jednáním, může mít spotřebitel další možnosti vymáhání:

Postup Úřadu pro ochranu spotřebitele:

V případě porušení práv spotřebitele má spotřebitel právo podat stížnost u úřadu pro ochranu spotřebitele v místě svého bydliště. Úřad po prošetření stížnosti rozhodne, zda bude pokračovat v řízení o ochraně spotřebitele. Orgánem prvního stupně jsou okresní úřady. Jejich kontaktní údaje jsou následující: http://jarasinfo.gov.hu/

Soudní řízení:

V rámci občanskoprávního řízení je spotřebitel oprávněn uplatnit svůj nárok vyplývající ze sporu u soudu v souladu s ustanoveními zákona V z roku 2013 o občanském zákoníku a zákona CXXX z roku 2016 o občanském soudním řádu.

Postup smírčího výboru:

Máte právo obrátit se na smírčí orgán v místě svého bydliště/sídla, pokud je vaše stížnost spotřebitele zamítnuta. Pro zahájení řízení se musí Spotřebitel pokusit vyřešit spor přímo s Prodávajícím.

Prodávající má povinnost spolupracovat při smírčím řízení. Na základě této povinnosti je prodávající povinen. odeslat odpověďa na slyšení před smírčí komisí se objeví na a zajistit účast osoby oprávněné k uzavření dohody.

Nachází-li se sídlo/provozovna prodávajícího mimo obvod komory provozující územně příslušný smírčí orgán, je povinností prodávajícího poskytnout spotřebiteli součinnost a nabídnout mu možnost dosáhnout písemného vyřešení sporu v souladu s požadavkem spotřebitele.

Pokud prodávající nesplní výše uvedenou povinnost součinnosti, bude věc postoupena Úřadu pro ochranu spotřebitele, který zjistí, že protiprávní jednání společností povinné pokuty je v platnosti, neexistuje žádná výjimka.

Spotřebitel může požádat o zahájení smírčího řízení. Žádost musí být podána písemně (dopisem, faxem, telegramem nebo v elektronické podobě na internetových stránkách smírčího výboru) předsedovi smírčího výboru.

Žádost musí obsahovat:

 • Jméno, bydliště/sídlo, kontaktní údaje spotřebitele
 • Název, sídlo/místo podnikání společnosti, které se spotřebitelský spor týká
 • Postoj spotřebitele a s ním související důkazy a skutečnosti
 • Prohlášení spotřebitele, že se pokusil spor vyřešit přímo s dotyčným podnikem.
 • Prohlášení spotřebitele, že v dané věci nezahájil žádné jiné řízení u smírčího orgánu, nezahájil mediační řízení, nepodal žalobu, nepodal návrh na vydání platebního rozkazu.
 • Návrh rozhodnutí správní rady
 • Podpis spotřebitele
 • Pokud spotřebitel požádal jiný orgán, aby nahradil příslušný smírčí orgán, musí být poskytnuty tyto informace

V každém případě musí být k žádosti přiložen dokument nebo jeho kopie, na který spotřebitel odkazuje jako na důkaz.

Pokud stížnost vyřizuje zplnomocněný zástupce, musí být k žádosti přiloženo zmocnění vydané spotřebitelem.

Další informace o smírčích radách: http://www.bekeltetes.hu

Kontaktní údaje na příslušné místní smírčí rady:

Smírčí rada okresu Baranya

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154

bekelteto@pbkik.hu

Smírčí rada okresu Bács-Kiskun

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

(76) 501-525, (76) 501-500

bkmkik@mail.datanet.hu

Smírčí rada okresu Békés

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(66) 324-976, 446-354, 451-775

bmkik@bmkik.hu

Smírčí rada okresu Borsod-Abaúj-Zemplén

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-870

kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapešťská smírčí rada

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131

(1) 488-2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

Smírčí rada okresu Csongrád

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 486-987

E-mailová adresa: info@csmkik.hu

Smírčí rada okresu Fejér

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310

fmkik@fmkik.hu

Smírčí rada župy Győr-Moson-Sopron

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekelteto@gymskik.hu 

Smírčí rada okresu Hajdú-Bihár

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

(52) 500-749

info@hbkik.hu

Smírčí rada okresu Heves

3300 Eger, Faiskola út 15.

(36) 416-660/105

hkik@hkik.hu

Smírčí rada okresu Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

(56) 510-610

kamara@jnszmkik.hu

Smírčí rada okresu Komárom-Esztergom

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010

kemkik@kemkik.hu

Smírčí rada okresu Nógrád

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860

nkik@nkik.hu

Smírčí rada okresu Pest

1055 Budapest Kossuth tér 6-8.

(1)-474-7921

Smírčí rada okresu Somogy

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

skik@skik.hu

Smírčí rada okresu Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42) 311-544, (42) 420-180

endrediemese@invest.hu 

Smírčí rada okresu Tolna

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661

kamara@tmkik.hu

Smírčí rada okresu Vas

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356

vmkik@vmkik.hu

Smírčí rada okresu Veszprém

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 429-008

vkik@veszpremikamara.hu

Smírčí rada okresu Zala

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-514

zmkik@zmkik.hu

Online platforma pro řešení sporů:

Na internetových stránkách zřízených Evropskou komisí může spotřebitel po registraci jako spotřebitel vyplněním formuláře žádosti na těchto stránkách řešit své spory při nakupování online, aniž by se musel obrátit na soud. Jedná se o další způsob nápravy Spotřebitele bez překážek na dálku.

Můžete podat stížnost na výrobek/službu zakoupenou online.

Vy a společnost, na kterou si stěžujete, můžete využít tuto platformu pro řešení sporů online a společně si vybrat orgán pro řešení sporů, který bude pověřen vyřízením vaší stížnosti.

Platforma pro řešení sporů online je k dispozici na těchto internetových stránkách: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Autorská práva:

Obsah těchto webových stránek je považován za autorské dílo podle § 1 odst. 1 zákona LXXVI z roku 1999 o autorském právu a každá jeho část je chráněna autorským právem. Neoprávněné používání obrázků a textů na našich webových stránkách, stejně jako používání škodlivých aplikací, které upravují naše webové stránky, je zakázáno podle § 16 odst. 1 téhož zákona. Upozorňujeme, že reprodukce materiálů, obrázků, videí a textů z našich webových stránek a z naší databáze je povolena pouze s písemným souhlasem držitele autorských práv a s uvedením zdroje.

Částečná neplatnost a kodex chování:

V případě, že je některá část Všeobecných obchodních podmínek právně neúplná/nepravidelná, řídí se tato část ustanoveními platných právních předpisů. Ostatní části smlouvy zůstávají v platnosti.

Oprava chyb při zadávání údajů a odpovědnost za správnost údajů:

Během procesu objednávání, před potvrzením objednávky, máte možnost poskytnuté údaje upravit nebo opravit. Za správnost vámi poskytnutých údajů neodpovídáme. Na základě těchto údajů vystavíme fakturu a dodáme výrobek (výrobky) na adresu uvedenou jako dodací adresu. Podáním objednávky berete na vědomí, že prodávající je oprávněn účtovat vám případné škody nebo náklady vzniklé v důsledku vámi poskytnutých nesprávných údajů. Za případné neplnění v důsledku nesprávného zadání údajů neneseme odpovědnost.

V případě, že v potvrzovacím e-mailu zjistíte, že jste uvedli nesprávné údaje, neprodleně nám to do 24 hodin oznamte.

Zpracování objednávky a uzavření smlouvy:

Objednávku můžete kdykoli zadat prostřednictvím našeho internetového obchodu. Obdržíte automatické potvrzení objednávky, což znamená, že vaše objednávka byla přijata, ale toto potvrzení neznamená přijetí vaší nabídky. Pokud neobdržíte automatické potvrzení e-mailem do 24 hodin od podání objednávky, dejte nám prosím vědět, protože se mohlo jednat o technický problém, který mohl zabránit přijetí vaší objednávky naším systémem.

Druhým e-mailem vám bude nabídka potvrzena a smlouva bude uzavřena.

Platební metody:

Platba v hotovosti:

Platbu v hotovosti lze provést pouze v případě, že si zboží vyzvednete osobně v naší provozovně.

Bankovní převod:

Platbu lze provést bankovním převodem. Po zpracování objednávky vám náš kolega zašle potřebné údaje pro převod. Po obdržení převodu předáme zásilku kurýrní službě k doručení.

Následky:

Platbu lze provést v hotovosti nebo kreditní kartou přímo při převzetí zásilky, kterou je třeba předat kurýrovi doručujícímu zásilku. V tomto případě předáme zásilku kurýrní službě po podání objednávky a ta ji doručí na vámi uvedenou adresu.

Online platba kreditní kartou:

Platbu lze provést kreditní kartou v našem internetovém obchodě jako poslední krok objednávky. V tomto případě se platba za objednaný produkt provádí prostřednictvím platebního rozhraní Simple Pay, poté je objednávka předána kurýrní službě nebo v případě osobního doručení informujeme zákazníka, kdy si může objednávku vyzvednout osobně.

Způsoby přijímání:

Kurýrní služba DPD:

V případě doručení domů jsou objednávky doručovány v rámci Maďarska kurýrní službou. Poplatek za doručení u objednávek nižších než 50 000 HUF činí 1 990 HUF při platbě online nebo bankovním převodem, 2 490 HUF při platbě na dobírku.
Doba dodání: 3-7 pracovních dnů od odeslání objednávky.

Osobní doručení:

Objednávku si můžete vyzvednout osobně v našich prostorách, a to bez ohledu na její výši. Fungujeme jako internetový obchod, takže naše prostory jsou k dispozici pouze jako místo osobního odběru. Na místě není možné provést objednávku ani upravit objednané výrobky.

V případě osobního doručení musí být objednávka vždy zadána v našem internetovém obchodě. V takovém případě uveďte jako způsob doručení "osobní doručení".

Po odeslání objednávky je možné si ji vyzvednout v úterý a ve čtvrtek mezi 9:00 a 17:00 v našich prostorách na adrese 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11.
Ve všech případech vás budeme informovat e-mailem o tom, kdy bude balíček připraven k vyzvednutí, takže si na e-mail počkejte, než odejdete.

Pokud je produkt skladem, můžeme vaši objednávku vyřídit do 3-7 pracovních dnů.

Uzávěrka:

Dodací lhůta je 3-7 pracovních dnů od data potvrzení objednávky. O případné odchylce od této lhůty budete informováni e-mailem.

Výhrada a výhrada práv:

Pokud jste si u nás již dříve objednali produkt, ale neobdrželi jste jej na dobírku (s výjimkou případů, kdy jste využili svého práva na odstoupení od smlouvy) nebo nám byla zásilka vrácena s označením "Nevyžádáno", objednávku vyřídíme pouze tehdy, pokud předem uhradíte kupní cenu a náklady na doručení.

Informace pro spotřebitele podle vládního nařízení 45/2014 (II. 26.):

Informace o právu spotřebitele na odstoupení od smlouvy:

Jako spotřebitel se řídí občanským zákoníkem. 8:1 § 1 odst. 1 bod 3 se za spotřebitele považují pouze fyzické osoby, které jednají mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, samostatně výdělečné činnosti nebo podnikatelské činnosti, a tedy právnické osoby nemohou uplatnit právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodů!

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu podle článku 20 vládního nařízení 45/2014 (26.II.). Spotřebitel může uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy o prodeji zboží do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Spotřebitel může rovněž uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v době od data uzavření smlouvy do data převzetí výrobku.

Pokud spotřebitel učinil návrh na uzavření smlouvy, má právo před uzavřením smlouvy tento návrh odvolat, čímž zaniká povinnost učinit návrh na uzavření smlouvy.

Oznámení o odstoupení od smlouvy, právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy a její ukončení:

Spotřebitel může uplatnit právo stanovené v článku 20 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.) prostřednictvím příslušného prohlášení.

Platnost oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy:

Právo na odstoupení od smlouvy se považuje za uplatněné ve lhůtě, pokud nám spotřebitel ve lhůtě (14 dnů) zašle prohlášení.

Prodávající po obdržení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy potvrdí spotřebiteli elektronickou cestou skutečnost, že právo na odstoupení od smlouvy bylo uplatněno, a potvrdí jeho přijetí.

Naše povinnost v případě odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele:

Povinnost prodávajícího vrátit peníze:

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy podle článku 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.), vrátí mu prodávající celkovou částku zaplacenou spotřebitelem do 14 dnů ode dne oznámení o odstoupení od smlouvy.

Jak je naše společnost povinna vrátit peníze:

V případě odstoupení od smlouvy/zrušení smlouvy podle článku 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.) vrátí prodávající spotřebiteli vrácenou částku stejným způsobem, jaký spotřebitel použil jako způsob platby. Pokud s tím Spotřebitel souhlasí, může Prodávající pro vrácení peněz použít jiný způsob platby, přičemž Spotřebiteli nebude účtován žádný další poplatek. Prodávající neodpovídá za případné zpoždění platby z důvodu nesprávně uvedeného čísla bankovního účtu nebo poštovní adresy Spotřebitelem.

Další náklady:

Pokud si spotřebitel zvolí jiný než obvyklý, méně nákladný způsob dodání, není prodávající povinen uhradit dodatečně vzniklé náklady. V takových případech se náhrada poskytuje do výše uvedených obvyklých nákladů na doručení.

Právo na zadržení:

Můžeme zadržet vrácení peněz, které spotřebiteli náleží, dokud spotřebitel výrobek nevrátí nebo nepředloží jasný důkaz, že výrobek vrátil. Nepřijímáme zásilky zaslané na dobírku ani zásilky se zaplaceným poštovným.

V případě odstoupení od smlouvy/zrušení závazků spotřebitele:

Vrácení výrobku:

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy podle článku 22 nařízení vlády č. 45/2014 (26.II.), musí výrobek vrátit nebo předat osobě oprávněné k převzetí výrobku neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Náklady spojené s vrácením výrobku:

Náklady na vrácení výrobku nese spotřebitel. Výrobek musí být vrácen na adresu prodávajícího. Pokud spotřebitel vypoví smlouvu po zahájení plnění, zaplatí prodávajícímu poplatek úměrný službě poskytnuté do dne oznámení výpovědi podniku. Částka, kterou má spotřebitel zaplatit, se stanoví v poměru k celkové výši úplaty stanovené ve smlouvě plus daň. Zásilky zaslané na dobírku nebo poštovní poukázkou nebudou přijaty.

Odpovědnost spotřebitele za amortizaci:

Spotřebitel odpovídá za znehodnocení vzniklé v důsledku použití nad rámec použití nezbytného pro zjištění povahy, vlastností a fungování výrobku.

Prodávající je povinen vrátit plnou částku kupní ceny pouze v případě, že jsou výrobky vráceny v původním obalu, bez vad a kompletní.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v následujících případech:

Upozorňujeme, že právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit v případech stanovených v čl. 29 odst. 1 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.):

 1. v případě smlouvy o poskytnutí služby po úplném poskytnutí služby, pokud podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel vzal na vědomí, že po úplném poskytnutí služby ztratí právo na odstoupení od smlouvy;
 2. v souvislosti s výrobkem nebo službou, jejichž cena nebo poplatek podléhají výkyvům na finančním trhu, které podnik nemůže ovlivnit a které jsou možné i během období uvedeného v čl. 20 odst. 2;
 3. v případě výrobku, který není prefabrikovaným výrobkem, který byl vyroben podle pokynů nebo na výslovné přání spotřebitele, nebo výrobku, který je zjevně přizpůsoben spotřebiteli;
 4. výrobky podléhající rychlé zkáze nebo krátkodobé trvanlivosti;
 5. u zapečetěných výrobků, které nelze po otevření po dodání vrátit ze zdravotních nebo hygienických důvodů;
 6. v případě výrobku, který je po přemístění ze své podstaty neoddělitelně smíchán s jinými výrobky;
 7. alkoholický nápoj, jehož skutečná hodnota závisí na výkyvech trhu způsobem, který podnik nemůže ovlivnit, a jehož cena byla mezi stranami dohodnuta v době uzavření kupní smlouvy, ale smlouva je plněna až 30 dnů po uzavření smlouvy;
 8. prodej kopie zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového softwaru v zapečetěném obalu, pokud spotřebitel obal po dodání otevřel;
 9. noviny, časopisy a periodika, s výjimkou smluv o předplatném;
 10. pro smlouvy uzavřené ve veřejné dražbě;
 11. u zakázek na poskytování ubytování, dopravy, pronájmu automobilů, stravování nebo volnočasových aktivit, s výjimkou služeb v oblasti bydlení, pokud je ve smlouvě stanovena lhůta nebo doba plnění;
 12. pokud jde o digitální obsah poskytovaný na nehmotném nosiči, pokud podnik zahájil plnění s výslovným předchozím souhlasem spotřebitele a spotřebitel současně s udělením tohoto souhlasu prohlásil, že bere na vědomí, že po zahájení plnění ztrácí své právo podle článku 20.

Záruka na příslušenství:

Záruka, záruka na výrobek, záruka:

Tato část informací pro spotřebitele byla vypracována na základě zmocnění v čl. 9 odst. 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.) s využitím přílohy 3 nařízení vlády č. 45/2014 (II.26.).

Jaká máte práva v rámci záruční reklamace?

Můžete požádat o opravu nebo výměnu výrobku, ledaže by vámi zvolená možnost byla nemožná nebo by pro prodávajícího znamenala neúměrné dodatečné náklady.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky?

Vaší povinností je nahlásit závadu ihned po jejím zjištění, nejpozději však do 2 měsíců. Po uplynutí dvouleté promlčecí lhůty od data plnění smlouvy nemůžete uplatňovat žádná práva na náhradu škody.

Jaké jsou další podmínky pro uplatnění vašich práv ze záruky?

Do 6 měsíců od data plnění můžete uplatnit nárok na výměnu záruky na základě vady, pokud prokážete, že výrobek nebo služba byly poskytnuty námi. Po uplynutí 6 měsíců od data plnění však musíte prokázat, že vada existovala v době plnění.

Záruka na výrobek:

V jakých případech můžete uplatnit právo na záruku na výrobek?

V případě vady výrobku můžete uplatnit nárok na záruku na příslušenství nebo na výrobek.

Jaká máte práva v rámci reklamace výrobku?

V rámci reklamace výrobku můžete požadovat pouze opravu nebo výměnu vadného výrobku.

V jakých případech se výrobek považuje za vadný?

Výrobek je vadný, pokud nesplňuje požadavky na jakost platné v době uvedení na trh nebo pokud nemá vlastnosti popsané výrobcem.

Jaká je lhůta pro uplatnění záruky na výrobek?

V případě vnitřního infrapanelu máte na uplatnění záruky na výrobek 5 let od data uvedení výrobku na trh výrobcem. Po uplynutí této doby toto právo ztrácíte.

U venkovních infrazářičů a termostatů můžete uplatnit záruku na výrobek do 2 let od data uvedení na trh výrobcem. Po uplynutí této doby toto právo ztrácíte.

U koho a za jakých dalších podmínek můžete uplatnit nárok na záruku na výrobek?

Záruční práva můžete uplatnit pouze u výrobce/distributora movité věci. Abyste mohli uplatnit nárok na záruku na výrobek, musíte prokázat, že výrobek je vadný.

V jakých případech je výrobce/distributor osvobozen od svých záručních povinností na výrobek?

Výrobce/distributor je zproštěn povinnosti poskytnout záruku na výrobek pouze tehdy, pokud může prokázat, že:

 • Vada nebyla v době uvedení na trh podle stavu vědy a techniky zjistitelná.
 • Vada výrobku je důsledkem uplatnění právního nebo regulačního požadavku.
 • Výrobek nebyl vyroben nebo uveden na trh v rámci její podnikatelské činnosti.

Výrobce/distributor musí prokázat pouze 1 důvod pro osvobození.

Vezměte prosím na vědomí, že na stejnou závadu nelze současně uplatnit záruku i záruku na výrobek. Pokud však uspějete v reklamaci záruky na výrobek, můžete uplatnit nárok na vyměněný výrobek/opravený díl u výrobce.

Goodwill:

V jakých případech můžete uplatnit své právo na záruku?

V případě vadného plnění je prodávající povinen poskytnout záruku podle nařízení vlády č. 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby.

Právní předpisy stanoví poskytování záruky na zboží dlouhodobé spotřeby, jako je technické zboží, stroje, nářadí atd., jehož kupní cena přesahuje 10 000 HUF.

Jaká jsou vaše práva vyplývající ze záruky a v jakých lhůtách?

Vládní nařízení 151/2003 (IX. 22.) o povinné záruce na zboží dlouhodobé spotřeby definuje případy povinné záruky. Na výrobky mimo tento rozsah záruku neposkytujeme. Záruční nároky lze uplatnit v záruční době. Pokud osoba povinná poskytnout záruku nesplní svou povinnost v přiměřené lhůtě poté, co ji k tomu oprávněná osoba vyzvala, lze záruční nárok uplatnit u soudu do 3 měsíců od uplynutí lhůty uvedené ve výzvě, a to i v případě, že záruční doba již uplynula. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva. Na vymáhání záruky se musí použít pravidla platná pro výkon práv ze záruky. Doba trvání záruky je jeden rok. Nedodržení této lhůty má za následek ztrátu práv. Záruční doba začíná běžet dnem dodání spotřebního zboží Spotřebiteli nebo dnem uvedení do provozu (pokud je prováděno Prodávajícím). V záležitostech týkajících se záruky delší než jeden rok se obraťte na výrobce.

Vyžaduje výměnu do tří pracovních dnů:

Máte právo na výměnu výrobku do 3 pracovních dnů.U zboží dlouhodobé spotřeby, na které se vztahuje nařízení vlády č. 151/2003 (22.IX.), které stanoví, že pokud požádáte o výměnu do 3 pracovních dnů, musí prodejce výrobek interpretovat jako vadný v době prodeje a musí výrobek bez dalšího vyměnit.

Kdy je prodávající zproštěn své záruční povinnosti?

Prodávající se zprostí své záruční povinnosti pouze tehdy, pokud prokáže, že příčina vady vznikla až po provedení plnění.

Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete současně uplatnit záruční a pozáruční reklamaci nebo záruku na výrobek a pozáruční reklamaci na stejnou závadu.

Budapešť, 15.03.2023.

cs_CZČeština