GTC

Pozorno preberite naše splošne pogoje, saj z oddajo naročila sprejemate pogoje, opisane v tem dokumentu!

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi naše spletne trgovine, postopku nakupa, naših izdelkih ali naših splošnih pogojih, se lahko obrnete na nas prek spodnjih kontaktnih podatkov:

Podatki prodajalca:

 • Ime podjetja: Co-Branding Hungary Kft.
 • Sedež: 2083 Solymár Mező utca 1.
 • Poštni naslov: 2040 Budaörs Kamaraerdei út 11.
 • Davčna številka: 25703456-2-13
 • Številka bančnega računa: 11600006-00000000-93588395
 • Registrska številka podjetja: 13-09-190742
 • Ime registracijskega organa: Registracijsko sodišče okrožja Pest
 • Ime zastopnika: Balázs Zalán
 • Spletni naslov: www.infrapanel-futes.hu
 • Elektronski naslov: info@infrapanel-futes.hu
 • Mobilna številka: +36 20 / 515 4252

Podrobnosti o ponudniku gostovanja:

 • Ime podjetja: Dotroll Ltd.
 • Sedež: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.
 • Spletna stran: www.dotroll.com

Koncepti:

Stranke: Prodajalec in potrošnik/podjetje skupaj

Potrošniki: fizične osebe, starejše od 18 let, ki delujejo zunaj okvira svoje gospodarske dejavnosti ali poklica

Potrošniška pogodba: pogodbo, katere stranka je potrošnik.

Dobra volja: v primeru potrošniške pogodbe v skladu s civilnim zakonikom

 • jamstvo, ki presega zakonsko obveznost ali je prostovoljno dano za pravilno izvedbo pogodbe.
 • obvezno jamstvo, ki temelji na zakonu.

Pogodba: Sklenitev prodajne pogodbe med prodajalcem in potrošnikom/podjetjem z uporabo spletne trgovine in e-pošte

Pogodba med oddaljenimi strankami: pogodba o nakupu izdelka ali opravljanju storitve, ki se sklene brez hkratne fizične navzočnosti strank z uporabo sredstev komunikacije na daljavo v okviru sistema prodaje na daljavo

Sredstvo za komunikacijo med oddaljenimi strankami: sredstvo za podajo pogodbene izjave v odsotnosti strank, npr. naprava za dostop do interneta, obrazec, katalog, telefon

Izdelek: tržno blago na zalogi naše spletne trgovine, ki je naprodaj, na voljo za posedovanje, predmet pogodbe.

Poslovanje: oseba, ki deluje v okviru svoje poslovne ali poklicne dejavnosti.

Spletna trgovina: naša spletna trgovina, prek katere se sklene pogodba.

Ustrezna zakonodaja:

 • Zakon CLV iz leta 2007 o varstvu potrošnikov
 • Zakon LXXVI iz leta 2006 o avtorskih pravicah
 • Zakon CVIII iz leta 2007 o nekaterih vidikih storitev elektronskega poslovanja in storitev informacijske družbe
 • Vladni odlok 151/2003 (IX.22.) o obvezni garanciji za trajno potrošniško blago
 • Zakon CXII iz leta 2007 o pravici do informacijske samoodločbe in svobodi obveščanja
 • Zakon V iz leta 2007 o civilnem zakoniku
 • 19/2014 (IV.29.) NGM Odlok o postopkovnih pravilih za obravnavanje garancijskih zahtevkov za blago, prodano na podlagi pogodbe med potrošnikom in podjetjem
 • Vladni odlok 45/2014 (II.26.) o podrobnih pravilih za pogodbe med potrošniki in podjetji
 • Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o obdelavi in varstvu osebnih podatkov fizičnih oseb ter o prostem pretoku takih podatkov in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 95/46/ES, tj. splošna uredba o varstvu podatkov
 • Uredba (EU) 2018/302 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. februarja 2018 o boju proti neupravičenim ozemeljskim omejitvam vsebine in drugim oblikam diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča/sedeža potrošnika na notranjem trgu ter o spremembi uredb (ES) št. 2006/2004 in (EU) 2017/2394 ter Direktive 2009/22/ES

 

Področje uporabe in sprejetje splošnih pogojev poslovanja:

Poleg veljavne zakonodaje urejajo vsebino sklenjene pogodbe tudi Splošni pogoji poslovanja. Ti povzemajo pravice in obveznosti potrošnika in prodajalca, pogoje za sklenitev pogodbe, pogoje plačila in dostave, roke, pravila o odgovornosti in pogoje za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe.

Z oddajo naročila sprejmete naše splošne pogoje, ki bodo vključeni v sklenjeno pogodbo.

Jezik in oblika pogodbe:

Jezik pogodbe je madžarski.

Pogodba je sklenjena z oddajo naročila in sprejetjem teh splošnih pogojev.

Cene:

Cene so v HUF. Naše cene so bruto in vključujejo DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen.

Pritožbe in pravna sredstva:

Potrošnik nam lahko morebitne pritožbe v zvezi z izdelkom ali našimi dejavnostmi pošlje prek naslednjih kontaktnih podatkov:

 • Poštni naslov: 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11.
 • Elektronski naslov: info@infrapanel-futes.hu
 • Telefonska številka: +36 20 / 317 8900

Potrošnik pritožbo lahko vložite zlasti pisno, v nekaterih primerih pa tudi ustno.. Pritožba se lahko nanaša na ravnanje, delo ali opustitev osebe, ki deluje v imenu prodajalca in je neposredno povezana s trženjem ali prodajo izdelka.

Vaša ustna pritožba bo nemudoma obravnavana in rešena v najkrajšem možnem času.. Če se potrošnik ne strinja z obravnavo pritožbe ali če pritožbe ni mogoče nemudoma preučiti, bomo o pritožbi in našem stališču do nje sestavili zapisnik, katerega kopijo bomo poslali potrošniku. Na vašo pisno pritožbo bomo pisno odgovorili v 30 dneh po prejemu..

Zapisnik o pritožbi mora vsebovati naslednje:

 • kraj, način in čas vložitve pritožbe
 • Ime, naslov in kontaktni podatki potrošnika
 • Podroben opis pritožbe potrošnika ter seznam dokumentov, evidenc in dokazov.
 • izjava prodajalca o njegovem stališču glede pritožbe potrošnika, če jo je mogoče nemudoma obravnavati.
 • kraj in čas zapisovanja zapisnika
 • Enotna identifikacijska številka pritožbe

Prodajalec hrani zapisnik o pritožbi in kopijo odgovora pet let ter ga na zahtevo predloži inšpekcijskemu organu.

Če je pritožba zavrnjena, prodajalec potrošnika pisno obvesti, pri katerem organu ali spravnem organu lahko posreduje pritožbo. Informacije vključujejo sedež, naslov za dopisovanje, kontaktne podatke (spletna stran, e-pošta, telefonska številka) pristojnega organa in spravnega organa v kraju potrošnikovega prebivališča/sedeža ter prodajalčevo stališče glede uporabe spravnega organa za reševanje potrošnikovega spora.

Če se spor med prodajalcem in potrošnikom ne reši s pogajanji, ima lahko potrošnik dodatne možnosti za uveljavljanje pravic:

Postopek organa za varstvo potrošnikov:

V primeru kršitve pravic potrošnika ima potrošnik pravico vložiti pritožbo pri organu za varstvo potrošnikov v kraju svojega prebivališča. Organ se bo po preučitvi pritožbe odločil, ali bo nadaljeval postopek varstva potrošnikov. Okrožni uradi so organi prve stopnje. Njihovi kontaktni podatki so: http://jarasinfo.gov.hu/

Sodni postopki:

Potrošnik ima v okviru civilnega postopka pravico, da svojo terjatev, ki izhaja iz spora, uveljavlja pred sodiščem v skladu z določbami zakona V iz leta 2013 o civilnem zakoniku in zakona CXXX iz leta 2016 o zakoniku o civilnem postopku.

Postopek spravnega odbora:

Če je vaša pritožba potrošnika zavrnjena, imate pravico, da se obrnete na spravni organ v kraju svojega stalnega prebivališča/sedeža. Za začetek postopka mora potrošnik poskusiti rešiti spor neposredno s prodajalcem.

Prodajalec je dolžan sodelovati v spravnem postopku. Na podlagi te dolžnosti je prodajalec dolžan. pošljite odgovorin na zaslišanju pred spravnim odborom da se pojavi na in zagotovi sodelovanje osebe, pooblaščene za sklenitev poravnave.

Če je prodajalčev sedež/podružnica zunaj okrožja zbornice, ki vodi teritorialno pristojni spravni organ, prodajalčeva obveznost sodelovanja vključuje, da potrošniku ponudi možnost sklenitve pisne poravnave v skladu s potrošnikovo zahtevo.

Če prodajalec ne bo izpolnil zgornje obveznosti sodelovanja, bo zadeva predložena organu za varstvo potrošnikov, ki bo ugotovil, da je nezakonito ravnanje podjetij obvezne globe velja, ni odstopanja.

Potrošnik lahko zahteva začetek spravnega postopka. Zahtevo je treba vložiti pisno (s pismom, telefaksom, telegramom ali v elektronski obliki na spletni strani spravnega odbora) pri predsedniku spravnega odbora.

Vloga mora vsebovati:

 • Ime, prebivališče/sedež, kontaktni podatki potrošnika
 • Ime, registrirani sedež/mesto poslovanja podjetja, vključenega v potrošniški spor
 • Stališče potrošnika ter z njim povezani dokazi in dejstva
 • Izjava potrošnika, da je poskušal spor rešiti neposredno z zadevnim podjetjem.
 • Izjava potrošnika, da v zadevi ni sprožil nobenega drugega postopka spravnega organa, ni sprožil postopka mediacije, ni vložil tožbe, ni vložil predloga za izdajo plačilnega naloga
 • Predlog sklepa odbora
 • Podpis potrošnika
 • Če je potrošnik zahteval, da pristojni spravni organ nadomesti drug organ, je treba predložiti naslednje informacije.

V vsakem primeru je treba zahtevku priložiti dokument ali kopijo dokumenta, na katerega se potrošnik sklicuje kot na dokaz.

Če pritožbo obravnava pooblaščeni zastopnik, je treba vlogi priložiti pooblastilo, ki ga je izdal potrošnik.

Več informacij o spravnih odborih: http://www.bekeltetes.hu

Kontaktni podatki pristojnih lokalnih spravnih odborov:

Spravni odbor okrožja Baranya

7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

(72) 507-154

bekelteto@pbkik.hu

Spravni odbor okrožja Bács-Kiskun

6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

(76) 501-525, (76) 501-500

bkmkik@mail.datanet.hu

Spravni odbor okrožja Békés

5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

(66) 324-976, 446-354, 451-775

bmkik@bmkik.hu

Spravni odbor okrožja Borsod-Abaúj-Zemplén

3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

(46) 501-091, 501-870

kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budimpeštanski spravni odbor

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

(1) 488-2131

(1) 488-2186

bekelteto.testulet@bkik.hu

Spravni odbor okrožja Csongrád

6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

(62) 486-987

E-naslov: info@csmkik.hu

Spravni odbor okrožja Fejér

8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

(22) 510-310

fmkik@fmkik.hu

Spravni odbor okrožja Győr-Moson-Sopron

9021 Győr, Szent István út 10/a.

(96) 520-217

bekelteto@gymskik.hu 

Spravni odbor okrožja Hajdú-Bihar

4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

(52) 500-749

info@hbkik.hu

Spravni odbor okrožja Heves

3300 Eger, Faiskola út 15.

(36) 416-660/105

hkik@hkik.hu

Spravni odbor okrožja Jász-Nagykun-Szolnok

5000 Szolnok, Verseghy park 8.

(56) 510-610

kamara@jnszmkik.hu

Spravni odbor okrožja Komárom-Esztergom

2800 Tatabánya, Fő tér 36.

(34) 513-010

kemkik@kemkik.hu

Spravni odbor okrožja Nógrád

3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

(32) 520-860

nkik@nkik.hu

Spravni odbor okrožja Pest

1055 Budimpešta Kossuth tér 6-8.

(1)-474-7921

Spravni odbor okrožja Somogy

7400 Kaposvár, Anna utca 6.

(82) 501-000

skik@skik.hu

Spravni odbor županije Szabolcs-Szatmár-Bereg

4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

(42) 311-544, (42) 420-180

endrediemese@invest.hu 

Spravni odbor okrožja Tolna

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

(74) 411-661

kamara@tmkik.hu

Spravni odbor okrožja Vas

9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

(94) 312-356

vmkik@vmkik.hu

Spravni odbor okrožja Veszprém

8200 Veszprém, Budapest u. 3.

(88) 429-008

vkik@veszpremikamara.hu

Spravni odbor okrožja Zala

8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

(92) 550-514

zmkik@zmkik.hu

Spletna platforma za reševanje sporov:

Na spletnem mestu, ki ga je vzpostavila Evropska komisija, lahko potrošnik po registraciji kot potrošnik z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletnem mestu rešuje spore v zvezi s spletnim nakupovanjem, ne da bi se moral obrniti na sodišče. To je še en način za uveljavljanje pravic potrošnikov brez ovir zaradi oddaljenosti.

Pritožite se lahko glede izdelka/storitve, ki ste jo kupili na spletu.

Vi in podjetje, na katerega se pritožujete, lahko na tej spletni platformi za reševanje sporov skupaj izberete organ za reševanje sporov, ki bo obravnaval vašo pritožbo.

Platforma za spletno reševanje sporov je na voljo na naslednjem spletnem mestu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

Avtorske pravice:

Vsebina tega spletnega mesta velja za avtorsko delo v skladu s členom 1(1) Zakona LXXVI iz leta 1999 o avtorskih pravicah in vsak njen del je zaščiten z avtorskimi pravicami. Nedovoljena uporaba slik in besedil na naši spletni strani ter uporaba zlonamernih aplikacij, ki spreminjajo našo spletno stran, je v skladu s členom 16(1) istega zakona prepovedana. Upoštevajte, da je razmnoževanje gradiva, slik, videoposnetkov in besedil z našega spletnega mesta in iz naše podatkovne zbirke dovoljeno le s pisnim soglasjem imetnika avtorskih pravic in z navedbo vira.

Delna neveljavnost in kodeks ravnanja:

Če je kateri koli del splošnih pogojev pravno nepopoln/nepravilen, za ta del veljajo določbe veljavne zakonodaje. Drugi deli pogodbe ostanejo veljavni.

Popravljanje napak pri vnosu podatkov in odgovornost za točnost podatkov:

Med postopkom naročanja, preden potrdite naročilo, imate možnost spremeniti ali popraviti posredovane podatke. Za točnost podatkov, ki ste jih posredovali, ne odgovarjamo. Na podlagi teh podatkov bomo izdali račun in izdelek(-e) dostavili na naslov, ki je naveden kot naslov za dostavo. Z oddajo naročila potrjujete, da vam lahko prodajalec zaračuna morebitno škodo ali stroške, ki nastanejo zaradi nepravilnih podatkov, ki ste jih navedli. Ne odgovarjamo za kakršno koli neizvedbo zaradi nepravilnega vnosa podatkov.

Če v potrditvenem e-poštnem sporočilu opazite, da ste navedli napačne podatke, nas o tem nemudoma obvestite v 24 urah.

Obdelava naročila in sklenitev pogodbe:

V naši spletni trgovini lahko kadar koli oddate naročilo. Prejeli boste samodejno potrditev naročila, kar pomeni, da je bilo vaše naročilo prejeto, vendar ta potrditev ne pomeni sprejetja vaše ponudbe. Če v 24 urah po oddaji naročila ne prejmete samodejne potrditve po elektronski pošti, nam to sporočite, saj je morda prišlo do tehnične težave, zaradi katere naš sistem vašega naročila ni prejel.

Z drugim e-poštnim sporočilom boste potrdili svojo ponudbo in pogodba bo sklenjena.

Načini plačila:

Plačilo z gotovino:

Z gotovino lahko plačate le, če blago osebno prevzamete v naših prostorih.

Bančno nakazilo:

Plačilo lahko opravite z bančnim nakazilom. Po obdelavi naročila vam bo naš sodelavec poslal potrebne podatke za nakazilo. Po prejemu nakazila bomo vašo pošiljko predali kurirski službi za dostavo.

Posledice:

Plačilo lahko opravite z gotovino ali kreditno kartico neposredno ob prejemu pošiljke, ki jo je treba izročiti kurirju, ki dostavlja pošiljko. V tem primeru bomo kurirski službi predali paket po oddaji naročila, ki bo dostavljen na naslov, ki ste ga navedli.

Spletno plačilo s kreditno kartico:

Plačilo lahko izvedete s kreditno kartico v naši spletni trgovini kot zadnji korak naročila. V tem primeru se plačilo za naročeni izdelek izvede prek plačilnega vmesnika Simple Pay, nato pa se naročilo preda kurirski službi, v primeru osebne dostave pa bomo stranko obvestili, kdaj lahko naročilo prevzame osebno.

Načini prejemanja:

Kurirska služba DPD:

Za dostavo na dom se naročila dostavijo na Madžarskem s kurirsko službo. Cena dostave za naročila, nižja od 50.000 HUF, znaša 1.990 HUF pri spletnem plačilu ali bančnem nakazilu in 2.490 HUF pri plačilu po povzetju.
Čas dostave: 3-7 delovnih dni od odpreme naročila.

Osebna dostava:

Naročilo lahko osebno prevzamete v naših prostorih, ne glede na znesek. Delujemo kot spletna trgovina, zato so naši prostori na voljo le kot mesto osebnega prevzema. Na kraju samem ni mogoče oddati naročila ali spremeniti naročenih izdelkov.

V primeru osebne dostave je treba naročilo vedno oddati v naši spletni trgovini. V tem primeru kot način dostave navedite "osebna dostava".

Po pošiljanju naročila ga lahko prevzamete ob torkih in četrtkih med 9. in 17. uro v naših prostorih na naslovu 2040 Budaörs, Kamaraerdei út 11.
V vseh primerih vas bomo po e-pošti obvestili, ko bo paket pripravljen za prevzem, zato pred odhodom počakajte na e-pošto.

Če je izdelek na zalogi, lahko vaše naročilo izpolnimo v 3-7 delovnih dneh.

Rok za oddajo:

Čas dostave je od 3 do 7 delovnih dni od datuma potrditve naročila. O vsakem odstopanju od tega roka boste obveščeni po e-pošti.

Rezervacija in pridržek pravic:

Če ste pri nas že naročili izdelek, vendar ga ob dostavi niste prejeli (razen v primeru, ko ste uveljavljali pravico do odstopa od pogodbe) ali pa nam je bila pošiljka vrnjena z oznako "Ni zaželeno", bomo naročilo izpolnili le, če boste vnaprej plačali nakupno ceno in stroške dostave.

Informacije za potrošnike v skladu z vladno uredbo 45/2014 (II. 26.):

Informacije o potrošnikovi pravici do odstopa od pogodbe:

Kot potrošnik lahko uporabite civilni zakonik. 8:1 § 1, odstavek 1, točka 3, se za potrošnika štejejo le fizične osebe, ki delujejo zunaj okvira svojega poklica, samozaposlitve ali poslovne dejavnosti, zato pravne osebe ne smejo uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe brez navedbe razlogov!

Potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe brez navedbe razlogov v skladu z 20. členom vladne uredbe 45/2014 (26.II.). Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe v primeru pogodbe o prodaji blaga v 14 dneh od datuma prejema blaga.

Potrošnik lahko uveljavlja pravico do odstopa od pogodbe tudi med datumom sklenitve pogodbe in datumom prejema izdelka.

Če je potrošnik podal ponudbo za sklenitev pogodbe, ima pravico, da ponudbo umakne pred sklenitvijo pogodbe, s čimer preneha obveznost, da poda ponudbo za sklenitev pogodbe.

Obvestilo o odstopu od pogodbe, potrošnikova pravica do odstopa od pogodbe in prenehanje pogodbe:

Potrošnik lahko uveljavlja pravico iz člena 20 vladne uredbe 45/2014 (26.II.) z ustrezno izjavo.

Veljavnost obvestila potrošnika o odstopu od pogodbe:

Šteje se, da je bila pravica do odstopa od pogodbe uveljavljena v roku, če nam potrošnik pošlje izjavo v roku (14 dni).

Prodajalec po prejemu potrošnikove izjave o odstopu od pogodbe potrošniku elektronsko potrdi uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe in njegovo potrditev.

Naša obveznost v primeru odstopa od pogodbe s strani potrošnika:

Prodajalčeva obveznost vračila:

Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu z 22. členom vladne uredbe 45/2014 (26.II.), mu prodajalec vrne celoten znesek, ki ga je plačal, v 14 dneh od datuma obvestila o odstopu.

Kako je naše podjetje dolžno povrniti stroške:

V primeru odstopa od pogodbe/odpovedi v skladu z 22. členom vladne uredbe 45/2014 (26.II.) prodajalec potrošniku povrne vrnjeni znesek na enak način, kot je bil uporabljen način plačila, ki ga je uporabil potrošnik. Če se potrošnik s tem strinja, lahko prodajalec za vračilo uporabi drug način plačila, pri čemer potrošniku ne zaračuna nobenih dodatnih stroškov. Prodajalec ni odgovoren za zamudo pri plačilu zaradi številke bančnega računa ali poštnega naslova, ki ga je potrošnik napačno navedel.

Dodatni stroški:

Če potrošnik izbere način dostave, ki ni običajen in cenejši, prodajalec ni dolžan povrniti nastalih dodatnih stroškov. V takšnih primerih se povrnejo stroški do višine navedenih običajnih stroškov dostave.

Pravica do zadržanja:

Potrošniku lahko zadržimo kakršno koli vračilo, dokler potrošnik ne vrne izdelka ali predloži jasnega dokazila, da je bil izdelek vrnjen. Ne sprejemamo paketov, poslanih po povzetju ali s plačano poštnino.

V primeru odstopa/odpovedi obveznosti potrošnika:

Vrnitev izdelka:

Če potrošnik odstopi od pogodbe v skladu z 22. členom vladne uredbe 45/2014 (26.II.), mora izdelek nemudoma vrniti ali izročiti osebi, ki je upravičena do prejema izdelka, najpozneje pa v 14 dneh od dneva odstopa.

Stroški, povezani z vračilom izdelka:

Stroške vračila izdelka nosi potrošnik. Izdelek je treba vrniti na prodajalčev naslov. Če potrošnik odpove pogodbo po začetku izvajanja, mora prodajalcu plačati nadomestilo, sorazmerno s storitvijo, opravljeno do dneva, ko je podjetje obvestil o odpovedi pogodbe. Določi se znesek, ki ga mora potrošnik plačati sorazmerno s celotnim zneskom nadomestila, določenega v pogodbi, povečanega za davek. Pošiljke, poslane po povzetju ali s plačano poštnino, ne bodo sprejete.

Odgovornost potrošnika za amortizacijo:

Potrošnik je odgovoren za amortizacijo, ki je posledica uporabe izdelka, ki presega uporabo, potrebno za določitev njegove narave, značilnosti in delovanja.

Prodajalec je dolžan povrniti celoten znesek kupnine le, če je izdelek vrnjen v originalni embalaži, brez napak in popoln.

Pravice do umika ni mogoče uveljavljati v naslednjih primerih:

Upoštevajte, da pravice do odstopa od pogodbe ne morete uveljavljati v primerih iz člena 29(1) vladnega odloka 45/2014 (II.26.):

 1. v primeru pogodbe o opravljanju storitev po tem, ko je storitev v celoti opravljena, če je podjetje začelo opravljati storitev z izrecnim predhodnim soglasjem potrošnika in je potrošnik potrdil, da bo izgubil pravico do odstopa od pogodbe po tem, ko je storitev v celoti opravljena;
 2. v zvezi s proizvodom ali storitvijo, katere cena ali pristojbina je odvisna od nihanj na finančnem trgu, na katera podjetje ne more vplivati in so možna tudi v obdobju iz odstavka (2) člena 20;
 3. v primeru izdelka, ki ni montažni izdelek, ki je bil izdelan po navodilih ali na izrecno zahtevo potrošnika, ali izdelka, ki je jasno prilagojen potrošniku;
 4. hitro pokvarljive ali kratkotrajne izdelke;
 5. za zapečatene izdelke, ki jih po odprtju po dostavi zaradi zdravstvenih ali higienskih razlogov ni mogoče vrniti;
 6. za izdelek, ki je po svoji naravi po prenosu neločljivo pomešan z drugimi izdelki;
 7. alkoholno pijačo, katere dejanska vrednost je odvisna od tržnih nihanj, na katera podjetje ne more vplivati, in katere cena je bila dogovorjena med strankama ob sklenitvi prodajne pogodbe, vendar se pogodba izpolni šele 30 dni po sklenitvi pogodbe;
 8. prodajo kopije zvočnega ali video posnetka ali računalniške programske opreme v zapečateni embalaži, če je potrošnik po dostavi embalažo odprl;
 9. za časopise, revije in periodične publikacije, razen naročniških pogodb;
 10. za pogodbe, sklenjene na javni dražbi;
 11. za pogodbe o zagotavljanju nastanitve, prevoza, najema avtomobila, gostinskih storitev ali prostočasnih dejavnosti, razen stanovanjskih storitev, če je v pogodbi določen rok ali obdobje za izvedbo;
 12. v zvezi z digitalnimi vsebinami, ki se zagotavljajo na neotipljivem nosilcu podatkov, če je podjetje začelo z izvajanjem po predhodnem izrecnem soglasju potrošnika in če je potrošnik hkrati s takšnim soglasjem izjavil, da se zaveda, da po začetku izvajanja izgubi pravico iz člena 20.

Garancija za dodatno opremo:

Garancija, garancija za izdelek, jamstvo:

To poglavje informacij za potrošnike je bilo pripravljeno na podlagi pooblastila iz člena 9(3) vladne uredbe št. 45/2014 (II.26.) z uporabo Priloge 3 vladne uredbe št. 45/2014 (II.26.).

Kakšne pravice imate v okviru garancijskega zahtevka?

Zahtevate lahko popravilo ali zamenjavo izdelka, razen če izbrana možnost ni mogoča ali bi prodajalcu povzročila nesorazmerne dodatne stroške.

V kolikšnem času lahko uveljavljate garancijo?

Vašo dolžnost je, da napako prijavite takoj, ko jo odkrijete, najpozneje pa v dveh mesecih. Za napake ne morete uveljavljati zahtevkov po preteku dveletnega zastaralnega roka od datuma izpolnitve pogodbe.

Kateri so drugi pogoji za uveljavljanje pravic iz garancije?

V 6 mesecih od datuma izvedbe lahko zahtevate nadomestno garancijo na podlagi napake, če dokažete, da smo izdelek ali storitev zagotovili mi. Po 6 mesecih od datuma izvedbe pa morate dokazati, da je napaka obstajala v času izvedbe.

Garancija za izdelek:

V katerih primerih lahko uveljavljate pravico do garancije za izdelek?

V primeru napake na izdelku lahko zahtevek uveljavljate na podlagi garancije za dodatno opremo ali garancije za izdelek.

Kakšne pravice imate v okviru garancijskega zahtevka za izdelek?

Kot garancijski zahtevek za izdelek lahko zahtevate le popravilo ali zamenjavo okvarjenega izdelka.

V katerih primerih se izdelek šteje za napako?

Izdelek je pomanjkljiv, če ne izpolnjuje zahtev glede kakovosti, ki so veljale, ko je bil dan na trg, ali če nima lastnosti, ki jih je opisal proizvajalec.

Kdaj lahko uveljavljate garancijo za izdelek?

V primeru notranjega infrardečega panela lahko uveljavljate garancijo za izdelek v petih letih od datuma, ko je proizvajalec izdelek dal na trg. Po tem obdobju to pravico izgubite.

Za zunanje infrardeče grelnike in termostate lahko uveljavljate garancijo za izdelek v dveh letih od datuma, ko jih je proizvajalec dal na trg. Po tem obdobju to pravico izgubite.

Od koga in pod kakšnimi drugimi pogoji lahko uveljavljate garancijski zahtevek za izdelek?

Garancijske pravice lahko uveljavljate le pri proizvajalcu/distributerju premičnine. Za uveljavljanje garancijskega zahtevka morate dokazati, da je izdelek pokvarjen.

V katerih primerih je proizvajalec/distributer izvzet iz obveznosti jamstva za izdelek?

Proizvajalec/distributer je oproščen obveznosti jamstva za izdelek le, če lahko dokaže, da:

 • Napake v času trženja glede na stanje znanosti in tehnologije ni bilo mogoče odkriti
 • napaka na izdelku je posledica uporabe zakonske ali regulativne zahteve.
 • Izdelek ni bil izdelan ali tržen v okviru njegove poslovne dejavnosti

Proizvajalec/distributer mora dokazati le en razlog za izvzetje.

Upoštevajte, da za isto napako ne morete hkrati uveljavljati garancije in garancije za izdelek. Če pa ste uspešni pri uveljavljanju garancije za izdelek, lahko od proizvajalca zahtevate nadomestilo za zamenjani izdelek/opravljeni del.

Dobra volja:

V katerih primerih lahko uveljavljate pravico do jamstva?

V primeru pomanjkljive izvedbe je prodajalec dolžan zagotoviti garancijo v skladu z vladno uredbo 151/2003 (IX. 22.) o obvezni garanciji za trajno potrošniško blago.

Zakonodaja predvideva jamstvo za trajne potrošniške dobrine, kot so tehnično blago, stroji, orodja itd., katerih nakupna cena presega 10.000 HUF.

Kakšne so vaše pravice iz garancije in v kakšnih rokih?

Vladni odlok 151/2003 (IX. 22.) o obveznem jamstvu za trajno potrošniško blago opredeljuje primere obveznega jamstva. Za izdelke zunaj tega obsega ne zagotavljamo garancije. Garancijske zahtevke lahko uveljavljate v garancijskem roku. Če oseba, ki je dolžna zagotoviti garancijo, svoje obveznosti ne izpolni v razumnem roku po tem, ko jo k temu pozove upravičena oseba, se lahko garancijski zahtevek uveljavlja na sodišču v treh mesecih po poteku roka, določenega v pozivu, tudi če je garancijski rok že potekel. Če se ta rok ne upošteva, se pravica izgubi. Za uveljavljanje garancijskega zahtevka se uporabljajo pravila, ki veljajo za uveljavljanje pravic iz garancije za primernost. Trajanje garancije je eno leto. Neupoštevanje tega roka ima za posledico izgubo pravic. Garancijski rok začne teči na dan dobave potrošniškega blaga potrošniku ali na dan začetka uporabe (če jo opravi prodajalec). Za zadeve v zvezi z garancijskim rokom, ki je daljši od enega leta, se obrnite na proizvajalca.

V treh delovnih dneh ga je treba zamenjati:

V treh delovnih dneh imate pravico do zamenjave izdelka.Zamenjavo lahko zahtevate v treh delovnih dneh za trajno potrošniško blago, za katero velja vladni odlok 151/2003 (22.IX.), ki določa, da mora prodajalec, če zahtevate zamenjavo v treh delovnih dneh, izdelek razumeti kot izdelek z napako v času prodaje in ga mora zamenjati brez nadaljnjih ukrepov.

Kdaj je prodajalec oproščen obveznosti jamstva?

Prodajalec je oproščen svoje garancijske obveznosti le, če dokaže, da je vzrok za napako nastal po izvedbi.

Upoštevajte, da za isto napako ne morete hkrati uveljavljati garancijskega in jamstvenega zahtevka ali garancijskega in jamstvenega zahtevka za izdelek.

Budimpešta, 15.03.2023.

sl_SISlovenščina